Systemy i standardy

Informujemy o naszych działaniach i wynikach związanych ze zrównoważonym rozwojem, w oparciu o nasze zobowiązania i międzynarodowe wytyczne.

Aktywnie dostosowujemy nasze procesy biznesowe do aktualnych standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju, przestrzegając międzynarodowych wytycznych i metodologii.

SGS logo

Jakość produktów

Jakość naszych produktów jest dla nas troską najwyższej wagi. Napoje wytwarzane przez Coca‑Cola HBC Polska odpowiadają wszystkim wymogom prawa, jednak w wielu obszarach je przewyższają.

Oprócz certyfikatów zewnętrznych, Coca‑Cola HBC Polska stosuje również wewnętrzny system oceny zgodny z Polityką Jakości Firmy. Staramy się, żeby procesy jakości podlegały certyfikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, w tym normom ISO 9001.

Obecnie wszystkie nasze zakłady posiadają certyfikat ISO 9001.

Certyfikaty z zakresu jakości były już przyznawane naszym zakładom produkcyjnym i są odnawiane co trzy lata przez niezależne firmy audytorskie. Dodatkowo, niezależnie od trzyletniego cyklu re-certyfikacji, rokrocznie przeprowadzane są audyty nadzoru.

Oprócz zakładów produkcyjnych, systemem certyfikacji ISO 9001 Coca‑Cola HBC Polska objęła również Dział Techniczny oraz Dział Sprzedaży. Dzięki temu zewnętrznym normom jakościowym podlega również sprzęt chłodniczy i vendingowy wykorzystywany przez naszą firmę, a także wszystkie procesy magazynowania, dystrybucji oraz sprzedaży naszych produktów. 

system certyfikacyjny ISO 14001 SGS

Ochrona Środowiska

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne od wielu lat posiadają wdrożony System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001.

Niezależnie od zewnętrznego standardu ISO 14001 Coca‑Cola HBC Polska wprowadziła tzw. Kodeks postępowania w sprawach ochrony środowiska, w którym przedstawione są zasady odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem, liczne standardy dotyczące jakości wpływu na środowisko (np. dopuszczalne parametry oczyszczonej wody ściekowej), a także programy monitorowania oraz minimalizowania naszego wpływu na środowisko.

EWS zdjęcie organizacja

European Water Stewardship (EWS)

Wszystkie zakłady produkcyjne Coca‑Cola HBC Polska otrzymały złoty certyfikat zarządzania zasobami wodnymi, wydany przez European Water Stewardship. To potwierdzenie jakości systemu zarządzania zasobami wodnymi, począwszy od ich ochrony, poprzez efektywne użycie, na jakości produkowanych ścieków kończąc.

Warto dodać, że zakłady Coca‑Cola HBC Polska były pierwszymi w Polsce obiektami, które uzyskały tego typu certyfikat. 

 

system certyfikacyjny SGS

Bezpieczeństwo Żywności

W 2009 roku rozpoczęliśmy certyfikację naszych zakładów produkcyjnych pod kątem standardu bezpieczeństwa żywności PAS 220:2008. Standard ten w sposób szczegółowy precyzuje wymagania dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych w ramach procesów produkcyjnych oraz międzynarodowego łańcucha dostaw produktów spożywczych. Nasz zakład w Radzyminie poddaliśmy certyfikacji w 2010, a Staniątki - w 2011 roku. 

HACCP

Budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności rozpoczęliśmy od wdrażania wymagań systemu HACCP w oparciu o wymagania Codex Alimentarius. System HACCP wprowadziliśmy w naszej firmie wiele lat wcześniej, zanim zaczął być wymagany polskimi przepisami prawa.

HACCP - "Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli" (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systemem, którego celem jest wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia konsumenta danego produktu, zapewniając przestrzeganie odpowiednich norm we wszystkich produkowanych przez Coca‑Cola HBC Polska produktach.

HACCP umożliwia rozpoznanie możliwych do wystąpienia zagrożeń, określenie ich wpływu na zdrowie konsumenta oraz określenie stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia stanu niepożądanego i wyeliminowanie zagrożenia. 

Standard HACCP powstał w oparciu o akty prawne, takie jak: 

  • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
  • normy zewnętrzne, takie jak Codex Alimentarius, ISO 22000

Co ważne, HACCP podlega usprawnieniom dzięki informacjom uzyskanym od pracowników danego zakładu, którzy na bieżąco monitorują występowanie potencjalnych zagrożeń, nie mając swoich odpowiedników w dotychczasowej praktyce. 

W roku 2008 rozpoczęliśmy certyfikację naszych zakładów produkcyjnych pod kątem standardu ISO 22000. W 2008 roku certyfikat ISO 22 000 uzyskał zakład produkcyjny w Staniątkach, kolejne dwa zakłady - w Radzyminie  i Tyliczu - były certyfikowane w 2009 roku.

 

System certyfikacyjny SGS

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszystkie trzy zakłady produkcyjne Coca‑Cola HBC Polska otrzymały już certyfikat OHSAS 18001, który jest istotnym elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Standard ten nie jest wymagany przez polskie prawodawstwo, jednakże nasza firma zdecydowała się na jego wprowadzenie, w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy w zakładach. 

 

Standard OHSAS wdrożyliśmy w naszych zakładach, w Radzyminie i Staniątkach, już w 2006 roku, rok później w zakładzie w Tyliczu. Nasze działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzimy również w oparciu o globalne wymagania BHP, które obowiązują wszystkich producentów napojów ze znakiem firmowym The Coca‑Cola Company na całym świecie.