Poniżej znajdziesz warunki korzystania ze strony Coca‑Cola HBC Polska.

Warunki korzystania ze strony

Dziękujemy za odwiedzenie tej strony internetowej (dalej zwanej „stroną”). 

Dostęp do niej i sposób korzystania regulują niniejsze “Zasady użytkowania” oraz stosowne regulacje prawne. Osoby, które nie akceptują i nie przyjmują, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejszych „Zasad użytkowania”, prosimy o opuszczenie strony. 

Prawo własności w zakresie treści strony

Niniejsza strona i prawa autorskie do niej oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie tekstu, projektu, logotypów, grafiki, ikon, obrazów i innych materiałów na stronie („treści”) należą do Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. lub materiały te są zamieszczane za zgodą ich właścicieli. 

Surowo zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek treści, poza sytuacjami opisanymi w niniejszych „Zasady użytkowania”, bez pisemnej zgody właściciela tych treści. Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. będzie bronić swych praw własności intelektualnej w pełnym zakresie dopuszczanym przez prawo, włącznie z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

Użytkowanie strony

Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. udziela Ci niniejszym prawa do korzystania ze strony w następującym zakresie:

Zabronione jest wykorzystywanie niniejszej strony do celów reklamowych lub oferowania jakichkolwiek usług komercyjnych.

Ochrona prywatności

Wszelkie dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej), które podajesz na stronie za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób, będą wykorzystywane przez Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. zgodnie z „Polityką ochrony prywatności” strony. Wszelkie inne informacje czy materiały, jakie przesyłasz na stronę, w tym pytania, komentarze, sugestie itp., nie będą traktowane jako poufne i zastrzeżone.

Zastrzeżenia

Okresowe zmiany na stronie mogą być dokonywane w dowolnym czasie.

Informacje, porady i opinie zawarte na stronie nie powinny stanowić podstawy dla podejmowania decyzji natury osobistej, prawnej, finansowej, ani żadnej innej. W celu uzyskania porady dopasowanej do konkretnej sytuacji użytkownika należy skonsultować się z odpowiednim specjalistą. 

Odnośniki do stron internetowych osób trzecich

Strona może zawierać odnośniki (odsyłacze) do witryn należących do lub obsługiwanych przez podmioty inne niż Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. Odnośniki takie zamieszczane są wyłącznie dla Twojej wygody. 

Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. nie zachęca w żaden sposób do korzystania z zawartości tych stron, bądź dostępnych na nich produktów czy usług. 

Hiperłącza do tej strony

Możesz udostępniać hiperłącza do niniejszej strony tylko po uzyskaniu uprzednio wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o.

Ostrzeżenie dotyczące twierdzeń wybiegających w przyszłość

Niniejsza strona może zawierać twierdzenia, szacunki i przewidywania obarczone ryzykiem i niepewnością, stanowiące „twierdzenia wybiegające w przyszłość”, zgodnie z definicją polskiego i międzynarodowego prawa papierów wartościowych. W pewnych przypadkach używamy takich słów, jak "uważać," "perspektywy," "wskazówki," "zamierzać," "oczekiwać," "przewidywać," "planować," "cel" i podobnych określeń dla sformułowania twierdzeń wybiegających w przyszłość. Wszystkie twierdzenia poza odnoszącymi się do faktów historycznych, w tym między innymi, twierdzenia dotyczące naszej przyszłej sytuacji finansowej i wyników, strategii biznesowej, naszych przyszłych stosunków z The Coca‑Cola Company, budżetów, spodziewanych poziomów konsumpcji i produkcji, przewidywanych kosztów, szacunkowych nakładów kapitałowych, planów i celów zarządu w związku z przyszłymi działaniami, są twierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Do tego rodzaju twierdzeń nie należy przywiązywać nadmiernej wagi. Ze swej natury twierdzenia wybiegające w przyszłość są obarczone ryzykiem i niepewnością, ponieważ są odbiciem naszych bieżących oczekiwań i przewidywań co do przyszłych wydarzeń i okoliczności, które mogą okazać się nietrafne. Nasze rzeczywiste wyniki mogą różnić się znacząco od tych prognozowanych w twierdzeniach wybiegających w przyszłość, między innymi z takich powodów jak: nasza zdolność finansowania planów ekspansji, programów wykupu akcji własnych i ogólnych działań operacyjnych; zmiany otoczenia biznesowego w branży napojów bezalkoholowych, w tym posunięcia konkurencji i zmiany preferencji konsumentów; zmiany prawne i w zakresie nadzoru; wahania kosztu i dostępności surowców; wahania kursów walut i stóp procentowych; zmiany warunków gospodarczych i politycznych; nasza zdolność penetrowania rynków wschodzących i rozwijających się; skuteczność naszych działań reklamowych i marketingowych; niepewność co do wyniku postępowań sądowych; niekorzystne warunki pogodowe; inne ryzyka omówione w Raporcie Rocznym naszej Grupy (IFRS) i w raporcie Grupy Komisji Papierów Wartościowych (SEC), m.in. Raporcie Rocznym złożonym na formularzu 20-F, dostępnym w SEC. Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. nie zobowiązuje się do publicznego uzupełniania ani korygowania twierdzeń wybiegających w przyszłość. Nie możemy dać gwarancji, że nasze przyszłe wyniki, skala działań, wydajność czy inne osiągnięcia będą odpowiadać oczekiwaniom wyrażonym w twierdzeniach wybiegających w przyszłość. Ponadto, ani my, ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności za to, czy twierdzenia wybiegające w przyszłość są słuszne i pełne. O ile prawo nie nakaże nam aktualizacji tych twierdzeń, nie będziemy z zasady dopasowywać tych twierdzeń ani do rzeczywistych wyników, ani do zmian w naszych oczekiwaniach.

Niniejsza strona nie zawiera żadnych zachęt do inwestowania bądź kupowania akcji czy udziałów.

Oprogramowanie dostępne na stronie

Prawo własności intelektualnej lub inne prawa do oprogramowania dostępnego do pobrania na niniejszej stronie („oprogramowania”) należą do Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. lub jej dostawców/licencjodawców. Dla uzyskania dostępu do pewnych informacji na tej stronie konieczne może być uzyskanie licencji od zewnętrznych dostawców oprogramowania (np. Adobe). Możność korzystania przez Użytkownika z takich informacji może zależeć od tego, czy on sam uzyskał odpowiednie licencje. Korzystanie z oprogramowania podlega zasadom umowy licencyjnej, która może być dołączona do niego lub zawarta w nim. Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udzielanie takich licencji. Nie należy instalować ani używać żadnego oprogramowania bez zawarcia umowy licencyjnej. Ilekroć pobierasz oprogramowanie z niniejszej strony, czynisz to na własne ryzyko.

Zmiany niniejszych zasad

Obowiązują Cię wszelkie takie uaktualnienia, należy zatem okresowo odwiedzać stronę, by zapoznać się z aktualnymi „Zasadami użytkowania”. Nie możesz sam zmieniać „Zasad użytkowania” bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

Niniejsze „Zasady użytkowania” oraz korzystanie z tej strony podlega prawu polskiemu, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Wyłącznie sądy powszechne z siedzibą w Polsce będą właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tych „Zasad użytkowania” oraz odnoszących się do nich lub do samej strony, jak również sporów, w których niniejsze „Zasady użytkowania” i/lub strona mają znaczenie dowodowe.

Odstąpienie przez Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. od egzekwowania konsekwencji naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszych „Zasad użytkowania” nie oznacza, że Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. zaniechała, bądź zaniecha w przyszłości, ścigania innych naruszeń. 

Wszystkie prawa i środki zaradcze przewidziane przez niniejsze „Zasady użytkowania” kumulują się i nie wykluczają innych praw i środków zaradczych przewidzianych prawem lub na mocy innych umów. 

Jeśli jakakolwiek część niniejszych „Zasad użytkowania” straci ważność albo stanie się niewykonalna w świetle odpowiednich przepisów prawa, w tym w szczególności zastrzeżenia i wyłączenia odpowiedzialności przedstawione powyżej, nieważne albo niewykonalne postanowienia zostaną uznane za zastąpione przez prawomocne, wykonalne postanowienia najbliżej odpowiadające intencji oryginalnego postanowienia, a reszta umowy pozostanie w mocy. 

Drukowana wersja strony i niniejszych „Zasad użytkowania” oraz wszelkich informacji podawanych w formie elektronicznej będzie dopuszczona w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 

Uznajesz, że niniejsze „Zasady użytkowania” ani użytkowanie strony nie prowadzą do zawarcia spółki joint venture ani cywilnej, stosunku pracy, ani umowy pośrednictwa między Tobą a Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o.