Naszym celem jest brak przejawów dyskryminacji w jakimkolwiek aspekcie zatrudnienia na tle rasowym, religijnym, koloru skóry, etnicznym lub narodowościowym, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, płci lub stanu cywilnego