Coca‑Cola HBC Polska otrzymała nagrodę „Eko-Bizon” w konkursie Wielkopolskiego Grand Prix CSR w kategorii „INNOWACYJNOŚĆ I WRAŻLIWOŚĆ EKOLOGICZNA”.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pana Piotra Florka – Wojewody Wielkopolskiego, Pana Leszka Wojtasiaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Jana Grabkowskiego – Starosty Poznania. Partnerem konkursu było radio PIN. W uzasadnieniu werdyktu wyjaśniono: „firma Coca‑Cola HBC Polska otrzymała nagrodę, ponieważ chce być aktywnym „korporacyjnym” obywatelem społeczności, w której działa, przez co angażuje czas, wiedzę oraz środki finansowe w liczne działania związane z edukacją, sportem, ochroną środowiska oraz rozwojem gospodarczym różnych regionów kraju. Zarządza CSR równie rygorystycznie, co pozostałymi częściami działalności”.

Konferencja organizowana była przez Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego, Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Konińską Izbę Gospodarczą w ramach projektu „Wielkopolski Klub CSR – budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce”.

Spotkanie miało na celu promowanie CSR jako nie tyle filantropii, co współczesnej filozofii prowadzenia biznesu. Firma odpowiedzialna społeczne to taka organizacja, która z jednej strony pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia, prowadząc dialog z różnymi grupami interesariuszy, z drugiej zaś wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach działalności. Takie podejście zakłada dbanie nie tylko o dobre relacje firmy z jej klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi, a także troskę o ochronę środowiska naturalnego. Prawdziwa wartość dodana może zostać osiągnięta tylko dzięki przyjęciu solidnych procedur, mierników efektywności oraz integracji celów odpowiedzialnego biznesu z podstawową domeną kompetencji firmy. Jest to podstawą do stworzenia zintegrowanej strategii, która zmieni postrzeganie odpowiedzialnego biznesu jako aktywności znajdującej się obok podstawowej działalności firmy. Dopiero całościowe spojrzenie na kluczowe obszary w firmie, aktywne wyjście poza regulacyjne obowiązki oraz przyjęcie długoterminowych celów pozwoli na przekształcenie CSR-u z aktywności typowo promocyjnej w filozofię prowadzenia biznesu. Podczas konferencji „Wielkopolskie Forum CSR” przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk przedsiębiorców – członków Wielkopolskiego Klubu CSR, którzy z sukcesem realizują strategie CSR w swoich firmach.