Chętny, dobrowolny, ochotniczy to znaczenie łacińskiego słowa Volontarius. Wprawdzie dawniej chęci odnosiły się przede wszystkim do dobrowolnych i bezpłatnych praktyk, które podejmował ochotnik, by nauczyć się zawodu lub zdobyć cenne doświadczenia zawodowe, ale idea wolontariatu przez lata ewoluowała i jego znaczenie jest dzisiaj nieco inne.

Kim jest wolontariusz?

Zdefiniowanie pojęcia wolontariatu wydaje się dość prostym zadaniem, jednak zjawisko dobrowolnego niesienia pomocy może być rozumiane w różny sposób. Z jednej strony wolontariat jest działaniem precyzyjnie określonym, z drugiej strony może być on pojmowany jako działalność spontaniczna wymykająca się wszelkim regułom. np. wolontariat może być definiowany jako „poświęcenie czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska, itp. Działalność woluntarystyczna ma charakter dobrowolny i bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.”

W budzeniu u ludzi potrzeb zaangażowania się w działania woluntarystyczne, w niesienie pomocy potrzebującym bardzo istotną rolę odgrywają pracodawcy motywujący swoich pracowników do podejmowania określonych działań. To za ich sprawą zatrudnione w firmach osoby otrzymują możliwość włączenia się w działania charytatywne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych oraz środowisk, w których przebywają. The Coca‑Cola Company oraz Coca‑Cola HBC również kładą silny nacisk na realizowanie działań charytatywnych.

W Coca‑Cola HBC Polska niemal 40 proc. z blisko 2000 pracowników udziela się jako wolontariusze

Wolontariat – czy to trwały trend?

Historycznie wolontariat ma swoje uzasadnienie i mocny fundament. To bardzo silnie ukonstytuowany ruch, który w swoich szeregach ma coraz więcej ochotników. W 2001 r. 10% Polaków bezinteresownie poświęciło swój czas na rzecz organizacji pozarządowych, ruchów społecznych lub religijnych. W 2014 r. aktywność społeczna wzrosła do 40%. Ten trend widoczny jest też wolontariacie pracowniczym, w Coca‑Cola HBC Polska niemal 40 proc. z blisko 2000 pracowników udziela się jako wolontariusze.

Wolontariat na rzecz środowiska

Optymalizacja rozwiązań w obszarze gospodarowania odpadami stanowi jedno z głównych założeń, a zarazem niezwykle poważnych wyzwań w perspektywie globalnej. Warto jednak pamiętać o tym, że wszelkie zmiany, a zwłaszcza w kierunku kreowania pozytywnych nawyków oraz budzenia wspólnej odpowiedzialności powinno się zaczynać od swojego najbliższego otoczenia.

Wolontariackie projekty o charakterze edukacyjnym, świadomościowym, realizowane na szczeblu lokalnym, ukierunkowane na problematykę potrzeb w obszarze środowiska, stanowią zalążek zmian dokonywanych w szerszej skali. Dlatego też tak ważne jest zaangażowanie się pracodawców w zachęcanie zatrudnianych przez nich osób do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra. Takie inicjatywy przynoszą znakomite rezultaty, rozszerzając swój zasięg poprzez kształtowanie poczucia współodpowiedzialności, za siebie nawzajem i za środowisko naturalne.

We wrześniu z okazji Akcji Sprzątania Świata wolontariusze Coca‑Cola sprzątali praski brzeg Wisły w Warszawie

Przykładem takiego zaangażowania jest akcja wolontariuszy Coca‑Cola HBC Polska, którzy poprowadzili Piknik Ekologiczny na warszawskiej Białołęce z okazji Światowego Dnia Wody. Rzeki i tereny nadbrzeżne niestety często traktowane są jak wysypiska, co stwarza zagrożenie zarówno dla organizmów wodnych, jak i otoczenia. Wolontariusze zachęcali mieszkańców do wspólnego sprzątania linii brzegowej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Coca‑Cola oraz mieszkańców warszawskiej Białołęki podczas marcowej akcji udało się zebrać 1,5 tony odpadów, uwalniając w ten sposób od śmieci część terenów zielonych sąsiadujących z Wisłą. We wrześniu z okazji Akcji Sprzątania Świata wolontariusze Coca‑Cola sprzątali praski brzeg Wisły w Warszawie. Ta akcja stanowiła kolejny krok firmy Coca‑Cola w kierunku promowania ambitnej koncepcji World Without Waste („Świat bez odpadów”) . Ta akcja wpisuje się w ogólnopolską kampanię edukacyjną rePETa, którą uruchomiliśmy w sierpniu tego roku w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia.

Sprzątanie i bieganie, czyli PLOGGING

Plogging - połączenie joggingu i sprzątania

Coraz częściej również biegacze włączają się w ruch sprzątania. I tak np. pracownicy Coca‑Cola HBC Polska w ramach wolontariatu od lipca tego roku zainicjowali również cykliczną akcję #biegamizbieram łączącą przyjemne (i zdrowe) z pożytecznym, zachęcając mieszkańców do włączenia się w plogging. To nic innego niż połączenie joggingu oraz sprzątania okolicznych terenów zielonych. Nie chodzi tutaj o pokonywanie wielkich odległości i zmaganie się ze swoimi słabościami, ale o budzenie świadomości społecznej i zaangażowania we wspólne dobro, środowisko, które nas otacza. Nie musimy ograniczać się do biegania, możemy także angażować się w tego rodzaju oczyszczanie otoczenia ze śmieci, wybierając się na rolki, rower, a nawet po prostu spacerując. W ten sposób połączenie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu (zbawienne po całym dniu za biurkiem w szkole lub w pracy) procentuje dodatkową wartością, którą jest dbałość o to, by nasze otoczenie było wolne od odpadów.

#rePETa – uczymy się zbierać i segregować odpady

Jedną z takich akcji pilotażowych, która swoim zasięgiem obejmie 20 polskich gmin jest rePETa. W ramach kampanii rePETa wybrane samorządy otrzymają specjalnie zaprojektowane pojemniki do zbiórki plastikowych odpadów. Pojemniki zostały wykonane z użyciem plastiku pochodzącego z recyklingu. Celem kampanii rePETa jest edukowanie mieszkańców, jak należy prawidłowo segregować odpady, bo to właśnie my - mieszkańcy przy odpowiednim pojemniku, decydujemy o tym czy np. plastikowe odpady wylądują na wysypisku, czy też dzięki wtórnemu wykorzystaniu zamienią się w cenny surowiec. Dzięki recyklingowi może on znaleźć zastosowanie przy produkcji wielu przedmiotów codziennego użytku, takich jak ubrania, czy meble. Tym bardziej istotne jest, by do zbiórki odpadów podchodzić w przemyślany sposób.

Less waste, czyli ograniczamy ilość śmieci

Zgodnie z założeniami koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym celem, do którego powinniśmy dążyć jako społeczeństwa, jest stworzenie tzw. gospodarki bezodpadowej. Odpady wprawdzie zawsze były, są i będą, ale możemy wypracować takie rozwiązania, które umożliwią ponowne przetwarzanie wszystkich odpadów, dzięki czemu w procesie recyklingu każdy odpad będzie mógł być ponownie wykorzystany. Coca‑Cola podjęła ambitne wyzwanie World Whithout Waste, deklarując, że dołoży wszelkich starań, by do 2030 poddać recyklingowi taką samą liczbę puszek i butelek, jaka została wprowadzona na rynek.

Coca‑Cola regularnie angażuje się w promowanie akcji proekologicznych organizowanych przez organizacje działające na rzecz środowiska skierowanych zarówno do konsumentów jak i swoich pracowników, motywując ich do włączania się w akcje, których efektem jest budzenie świadomości społecznej i wspólne aktywne dbanie o czystość naszego otoczenia.