Kapituła Rankingu Odpowiedzialnych Firm dostrzegła i nagrodziła wysiłki firmy w zakresie działań odpowiedzialnych społecznie. Coca‑Cola HBC Polska znalazła się w czołówce firm, zajmując czwarte miejsce w prestiżowym rankingu TOP 10, a podejmowane przez nią inicjatywy na rzecz środowiska i społeczności zaprezentowano w 17-tej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Im bardziej dojrzała firma, tym bardziej świadoma tego, w jaki sposób oddziałuje na otoczenie. Im większy ma wpływ, tym bardziej może inspirować innych do działania. Coca–Cola HBC Polska, będąca jednocześnie partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest na tyle aktywnym uczestnikiem rynku, że może motywować zewnętrzne podmioty do podejmowania działań dla innych.

Najnowsza edycja Raportu zaprezentowała łącznie 1549 praktyk zgłoszonych przez 229 firm w siedmiu kategoriach:

  • Ład organizacyjny
  • Prawa człowieka
  • Praktyki z zakresu pracy
  • Środowisko
  • Uczciwe praktyki operacyjne
  • Zagadnienia konsumenckie
  • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 

Raport uwzględnia wytyczne określone normą ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej, jak również Cele Zrównoważonego Rozwoju opisane w Agendzie 2030.

W Raporcie pokazano łącznie 24 praktyki z zakresu działań Coca‑Cola HBC Polska (18 praktyk) oraz Coca‑Cola Poland Services (6 praktyk) w ramach pięciu kategorii: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Warto podkreślić, że w portfolio Coca‑Cola HBC Polska znalazł się przykład z zakresu praktyk operacyjnych. Ten fakt zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ - według Autorów raportu - w tej kategorii odnotowuje się najsłabszy wzrost liczebny w obszarze wdrażanych przez firmy rozwiązań.

ŁAD ORGANIZACYJNY

Etyka

Tydzień Etyki i Zgodności (Coca‑Cola HBC Polska) to inicjatywa, której główne założenie stanowiło rozwijanie wśród pracowników Coca‑Cola wiedzy w zakresie zagadnień z obszaru etyki postępowania z ukierunkowaniem na prawa człowieka i zasady compliance. Te ostatnie dotyczą respektowania regulacji prawnych i funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi normami w celu ochrony reputacji oraz uniknięcia ryzyka strat finansowych. W intranecie stworzono odrębną zakładkę, pod którą umieszczono filmy, grafiki, toolboxy, quizy i konkursy. W ramach projektu odbyło się również szkolenie e-learningowe dla pracowników firmy, poświęcone kwestiom etycznym i zasadom compliance.

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Kampanii Tydzień Zdrowia i Bezpieczeństwa (Coca‑Cola HBC Polska) przyświecał zamysł budowania świadomości pracowników firmy w obszarze kwestii związanych z bezpieczeństwem. Uczestnicy wydarzenia zdobywali i poszerzali swoją wiedzę dzięki licznym szkoleniom i warsztatom.

Dialog z pracownikami

Kompleksowe badanie My Voice (Coca‑Cola HBC Polska) to narzędzie umożliwiające pracownikom firmy aktywne włączenie się w jej działania. Dzięki otrzymanym wynikom możliwe jest zoptymalizowanie wdrażanych rozwiązań służących podnoszeniu ich zaangażowania.

Szkolenie i rozwój

Program talentowy Fast Forward (Coca‑Cola HBC Polska) zaadresowano do określonej grupy pracowników, którzy mogli wziąć udział w szkoleniu podnoszącym ich kompetencje menedżerskie. Założenia programu obejmowały rozwijanie umiejętności  samodzielnego realizowania określonych projektów biznesowych, a wiedzę taką uczestnicy zdobywali podczas szkoleń, warsztatów i sesji mentoringowych.

Wolontariat pracowniczy

Akcja #biegamizbieram – promocja ploggingu wśrod lokalnych społeczności (Coca‑Cola HBC Polska) to cykliczne eko-przedsięwzięcie łączące radość biegania ze sprzątaniem okolicznych terenów zielonych. W okresie od lipca do września 2018 roku zorganizowano sześć spotkań mających miejsce w dwóch stołecznych parkach: Młociny i brzeg Wisły na Białołęce oraz w Tyliczu i Radzyminie, w których firma ma swoje zakłady produkcyjne. Inicjatywę poparli przedstawiciele lokalnych samorządów, zaś mieszkańcy z zapałem włączyli się do wspólnego sprzątania.

Akcja Sprzątanie świata organizowana jest wspólnie z Fundacją „Nasza Ziemia”. Dołączyło do niej 130 Ambasadorów, będących jednocześnie pracownikami firm Coca‑Cola HBC Polska i Coca‑Cola Poland Sevices. Wydarzeniu patronowała Ambasada Australii, a dzięki jej zaangażowaniu do akcji włączyło się również 70 przedstawicieli innych placówek dyplomatycznych z Warszawy. Akcja miała miejsce na warszawskim prawym brzegu Wisły, gdzie zbierano zalegające tam śmieci na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Średnicowego.

Program wolontariatu pracowniczego (Coca‑Cola HBC Polska) umożliwia zgłaszanie przez pracowników propozycji autorskich rozwiązań ocenianych później przez specjalną komisję, w skład której wchodzą niezależni, zewnętrzni eksperci spoza spółki. Pracownicy mogą angażować własne rodziny, przyjaciół i przedstawicieli lokalnych społeczności. Otwiera się przed nimi także możliwość uczestniczenia w wolontariacie kompetencyjnym z ramienia Youth Empowered Program Academy (YEP Academy).

ŚRODOWISKO

Certyfikacja

Coca‑Cola HBC Polska wdrożyła i certyfikowała w swoich zakładach system zarządzania zasobami zgodny z wymaganiami European Water Stewardship. W ramach certyfikacji odbyły się szkolenia personelu, zewnętrzny audyt wstępny oraz prace cross-funkcyjnego zespołu nad wdrożeniem wymagań standardu. Powstały ponadto graficzne i tabelaryczne zestawienia ryzyk w odległości 25 km od zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnym wskazaniu tych dóbr, które charakteryzują się szczególnymi walorami w kontekście kulturowym oraz środowiskowym.

Edukacja ekologiczna

Coca‑Cola HBC Polska i Coca‑Cola Poland Services zorganizowały akcje edukacyjne oraz konkursy dla swoich pracowników i głównych dostawców, mając na celu zmotywowanie ich do podejmowania ekopostanowień. Akcja odbywała się równocześnie ze Światowym Dniem Środowiska, podczas którego zainaugurowano kampanię Zielona Wstążka #DlaPlanety. Symbolem akcji były zielone wstążki, które można było sobie przypiąć do ubrania albo ich alternatywna opcja w postaci wirtualnych oznaczeń w ramach social mediów.

Podczas Światowego Dnia Wody Coca‑Cola HBC Polska zaprosiła swoich pracowników do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym odbywającym się pod hasłem „Odpowiedź jest w naturze”. Z kolei zakłady produkcyjne z Tylicza i Krakowa przygotowały lekcję poglądową dla blisko 100 uczniów z lokalnych szkół. Pracownicy i lokalna społeczność mogli wziąć udział w piknikach, włączając się w akcję sprzątania terenów nadbrzeżnych nad Wisłą. Wspólnie z największą w Polsce organizacją odzysku Rekopol,  zorganizowano również ciekawą akcję informacyjną dotyczącą zasad segregacji odpadów komunalnych.

Programy prośrodowiskowe

Za bardzo ciekawe przedsięwzięcie Jury uznało Program motywacyjny dla pracowników w zakresie wyszukiwania potencjalnych strat środowiskowych, tzw. nearloss. Założeniem inicjatywy zapoczątkowanej przez firmę Coca‑Cola HBC Polska jest wskazywanie strat faktycznych lub potencjalnych wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Równocześnie ma on służyć określaniu działań, które mogą zoptymalizować procesy zarządzania środowiskowego. W ramach programu tzw. zgłoszenia nearloss może dokonać każdy pracownik. Wszystkie sygnały są poddawane weryfikacji i w dalszej kolejności kierowane do realizacji.

Recykling

Jednym z priorytetów Coca‑Cola HBC Polska i Coca‑Cola Poland Services jest upowszechnianie stosowania rPET w produkcji swoich butelek. Jest to PET, który można poddać ponownemu wykorzystaniu.  Projekt RePETa prowadzony razem z Fundacją Nasza Ziemia ma za zadanie informować mieszkańców gmin o tym, w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady, które po przetworzeniu znajdują wiele zastosowań. W ramach programu także zaprojektowano i wyprodukowano pojemniki na plastikowe odpady, które otrzymały uczestniczące w kampanii gminy. Raportowanie realizowane z comiesięczną częstotliwością umożliwia monitorowanie postępów w zbiórce odpadów. Do tej pory udało się zebrać 15 ton, tym samym znacznie przekraczając oczekiwania, jako że jest to wynik o wiele wyższy niż początkowo przyjęto w założeniach projektu.

Zrównoważony transport

Cykliczna akcja Dzień bez Samochodu organizowana przez Coca‑Cola HBC Polska podczas  Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ma na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. Podczas wydarzenia nakłania się kierowców do rezygnacji z użytkowania w tym dniu samochodów osobowych na rzecz korzystania z transportu publicznego, rowerów albo carpoolingu.

 

UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE

Relacje z dostawcami

Dzień Zrównoważonego Rozwoju dla Dostawców (Coca‑Cola HBC Polska) to szczególne przedsięwzięcie, którego zadaniem jest krzewienie wiedzy w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz zrównoważonego rozwoju. W rozmowach uczestniczyli główni dostawcy. Zaprezentowano najlepsze praktyki, plany strategiczne oraz cele kluczowe. Części teoretycznej towarzyszyły zajęcia praktyczne w postaci warsztatów umożliwiających wypracowanie wspólnych założeń, względem których przygotowano koncepcje wdrożeniowe. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Coca‑Cola HBC oraz delegaci reprezentujący  dwudziestu kluczowych dostawców.

ZANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

Edukacja dzieci i młodzieży

Coca‑Cola HBC Polska przyjęła na siebie rolę współorganizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK dedykowanej uczniom gimnazjów i szkół średnich. Uczestnicy w ramach zadania konkursowego mieli rozwiązać test poświęcony tematyce zdrowotnej, dietetyce oraz metodom udzielania pierwszej pomocy. Finaliści spędzili ze sobą trzy dni, koncentrując się na  zrealizowanych wcześniej, wśród lokalnych społeczności, wydarzeniach i inicjatywach mających związek z tematyką olimpiady. Najlepszym wręczono nagrody rzeczowe, a zwycięzca stał się szczęśliwym posiadaczem indeksu UM w Łodzi.

Innowacje społeczne

Coca‑Cola Poland Services podjęła wyzwanie, że do roku 2030 zbierze i podda przetworzeniu opakowania w liczbie równej wielkości zrealizowanej przez nią sprzedaży puszek i butelek. Swój projekt firma skierowała do młodzieży, która ukończyła 13 lat. Podejmując współpracę z Social Wolves oraz Skriware, powołano do życia projekt społeczny na temat plastiku w ramach platformy edukacyjnej Zwolnieni z Teorii. W programie uczestniczyło 60 projektów, a autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni pracowniami druku 3D.

Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji

Youth Empowered Program (YEP) to wyjątkowy program realizowany przez Coca‑Cola

HBC Polska i Coca‑Cola Poland Services dedykowany osobom w wieku od 18 do 30 lat, które mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy lub w systemie edukacyjnym. Założeniem programu jest asystowanie im w procesie adaptacji zawodowej, a służą temu jednodniowe warsztaty, platforma YEP Academy oraz możliwość skorzystania z programu mentoringowego. Więcej na: [https://www.youthempowered.pl/mentoring/]

Coca‑Cola HBC Polska zainicjowała projekt Brand Opener skierowany do studentów chcących wziąć udział w konkursie zespołowym. W ramach zadania konkursowego należy przygotować analizę pozycji rynkowej wybranego produktu firmy oraz opracować propozycję kampanii marketingowej adresowanej do określonej grupy konsumentów. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe oraz możliwość odbycia płatnych staży.  Więcej na: [link do FB/ zakładka kariera]

Adresatami Programu Management Trainee (Coca‑Cola HBC Polska) są studenci uczelni wyższych oraz absolwenci weryfikowani w ramach wewnętrznej selekcji Acceleration Center. Dwuletni program obejmuje intensywny rozwój kompetencji menedżerskich, któremu towarzyszy możliwość samodzielnego pilotowania wybranych projektów biznesowych uwzględniających zadania charakterystyczne dla konkretnych stanowisk pracy.

Sukces to Ja jest programem, który powstał jako odpowiedź na potrzeby wzmacniania kompetencji zawodowych kobiet oraz zwiększania ich aktywności na rynku pracy. Coca‑Cola Poland Services koncentruje się na wspieraniu kobiet potrzebujących bodźca, by w pełni rozwinąć skrzydła, a tym samym wykorzystać swój potencjał. Firma umożliwia kobietom uczestnictwo  w bezpłatnych  konferencjach i warsztatach oraz korzystanie z kompleksowej platformy online, na której można znaleźć ciekawe artykuły. Z programu skorzystało ponad 257 tys. kobiet.