Coca‑Cola HBC, rewarded at the beginning of this month's in Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Report as a leader in sustainable development in the beverage industry, has announced new sustainability goals.

By 2020, the company intends to:

 • Draw 40% of energy from renewable or "clean energy" sources,
 • Recover on average at least 40% of the packaging marketed,
 • Use 20% of the raw material to make your PET packaging
 • From recycled PET bottles and / or PET packaging made from renewable raw materials,
 • Reduce the weight of the beverage packaging by 25% per liter of beverage produced,
 • Acquired certification for more than 95% of key agricultural ingredients under the Coca‑Cola System of Sustainable Agricultural Guiding Principles,
 • Invest at least 2% of your annual pre-tax profit for local communities,
 • Double the number of employees participating in volunteer initiatives during working hours to reach the engagement rate
 • Volunteering at 10% of all employees.
 • The seven new targets complement the company's initial commitments by 2020 to reduce the amount of water used and reduce direct CO2 emissions respectively by 30% and 50%.

Over the past few years, Coca‑Cola HBC has reduced water consumption by 2.1 billion liters,w hich is the equivalent of 1 cup of water for every inhabitant of Earth. Through investments in energy-efficient and low-carbon technologies, over the past five years, the company has reduced its global carbon footprint by 1.07 million tonnes. That's roughly how much greenhouse gases emit over 200,000 cars a year.

In 2015, the company invested € 8.2 million - 2.3% of its annual pre-tax profit for local communities. She has worked with over 230 non-governmental organizations (NGOs), focusing on three areas: active living, environmental and water issues, and youth development.

"The ambitious goals we have announced today reflect our commitment to inspire a better future for both our employees and the communities we serve. On the one hand, they are part of Coca‑Cola HBC's comprehensive strategy as a leader in sustainable development in the beverage industry, and on the other hand, we are determined to grow our business responsibly, profitably and sustainably, "said Dimitris Lois, CEO of Coca‑Cola HBC.

The 7 goals that the company intends to achieve by 2020 is to minimize the negative impact of its activities on the environment, to improve the efficiency of its production and to support the development of societies, thus supporting the implementation of the 17 UN Development Goals.

Product for everyone and for every occasion - choice and innovative packaging

In the 28 countries where Coca‑Cola HBC operates, people consume its products every day. The company offers a wide range of soft drinks, juices and waters to meet the growing expectations of consumers. Coca‑Cola HBC provides its consumers with one of the most varied product ranges. In 2015, one third of sales were made of juices, water and ready-to-drink tea (compared, in 2001, this ratio was 10%). In 2015, sales of juices increased by 8%. Glycemic and non-sugar drinks account for 7% of total sales, which means they grow very dynamically, accounting for 25% of additional sales in 2015.

Coca‑Cola HBC devotes a lot of attention to offering products in innovative packaging. With the use of state-of-the-art technology, the company introduced bottles made of more than 50% recycled materials. In addition, the Twist bottle offered by the company is 22% lighter than the previous one. Over the past year, as much as 254%, the use of packaging created in innovative PlantBottle® technology has also grown. Bottles in 30% are made from vegetable raw materials and fully recyclable, are currently available in 10 of the 28 countries where Coca‑Cola HBC operates. Next year the solution will be introduced in other markets.

Key data about the company for 2015:

 • 33 311 employees,
 • 43 000 suppliers,
 • € 1.3 billion spent on direct orders,
 • 271 million euros of tax paid,
 • Reduction of direct CO2 emissions by 11.7% (year-on-year),
 • Improvement of the energy consumption rate by 7.2% (year-on-year),
 • Increased use of recycled PET packaging by 19.4% (year-on-year),
 • Employee Satisfaction Survey as measured by the coefficient of firm commitment - 87%.
   

For more information on the Coca‑Cola HBC Sustainable Development policy, please visit: http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/

Coca‑Cola HBC Polska achievements

Globalne cele Coca‑Cola HBC realizowane na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie także w działalności firmy w Polsce.

Do końca 2016 r. Coca‑Cola HBC Polska zainwestuje w naszym kraju ponad 1 mln  Euro realizując 26 projektów, których celem są oszczędności w zakresie wykorzystania energii i wody w procesach produkcyjnych. Efekty inwestycji pozytywnie przełożą się na środowisko – przyniosą ograniczenia emisji CO2 o 1,6 tys. ton rocznie oraz całkowite oszczędności w zużyciu wody o 158 tys. m3. Plany inwestycyjne będą kontynuowane także w 2017 r., a dzięki nim możliwe stanie się ograniczenie emisji CO2 o 2 tys. ton rocznie, a w przypadku wody, będzie to całkowita oszczędność rzędu 31 tys. m3. 

Celem firmy jest edukacja i zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę środowiska naturalnego. Przykładem takiego programu jest cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem pracowników tzw. program wyłapywania drobnych strat środowiskowych – Near Loss (który powiązany jest z systemem motywacyjnym). Od początku jego realizacji, czyli od 2015 r., pracownicy zgłosili aż 915 pomysłów jak usprawnić działalność firmy, by zminimalizować jej negatywny wpływ na środowisko. 

Coca‑Cola HBC Polska była pierwszą i jedyną w Polsce firmą, która wprowadziła na rynek PlantBottle®. Firma była też pierwszą producentem napojów w Polsce używającym tzw.  rPET, czyli surowca pochodzącego z recyklingu butelek PET do produkcji nowych butelek. Jej puszki aluminiowe to w 50% materiał z recyklingu puszek.

Coca‑Cola HBC Polska jest prekursorem w Polsce we wprowadzaniu standardów międzynarodowych. Zakład w Tyliczu k. Krynicy-Zdrój jako pierwszy w Polsce uzyskał europejski certyfikat systemu zarządzania zasobami wodnymi wg wytycznych  European Water Stewardship (EWS). W maju 2016 r. certyfikowany został zakład produkcyjny w Radzyminie k. Warszawy (największy w kraju), a w 2017 r. podobna certyfikacja czeka zakład produkcyjny w Staniątkach k. Krakowa.

Firma utrzymuje i doskonali także we wszystkich zakładach i magazynach systemy zarządzania środowiskowego oparte o wytyczne normy ISO 14001.

We współorganizowanych oraz wspieranych przez system Coca‑Cola HBC Polska programach i wydarzeniach ponad 900 tys. Polaków zostało zainspirowanych
i uczestniczyło w różnego rodzaju aktywnościach sportowych.

Co roku pracownicy Coca‑Cola HBC Polska uczestniczą w wielu najróżniejszych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnych, które sami wybierają w ich społecznościach. W 2015 r. w 54 projektach uczestniczyło ok. 40% pracowników,
co jest jednym z najwyższych poziomów zaangażowania społecznego wśród wszystkich działających w Polsce firm.

Coca‑Cola HBC Polska została w 2016 r. sklasyfikowana w X edycji Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie publikowanym na łamach Gazety Prawnej na 1 miejscu
w branży dóbr szybkozbywalnych (FMCG) oraz na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej.

Więcej informacji na temat polityki zrównoważonego rozwoju Coca‑Cola HBC Polska znaleźć można w raporcie odpowiedzialności społecznej 2015 przygotowanym zgodnie ze standardami GRI G4 (core) i dostępnym  pod linkiem:

 

Coca‑Cola's global goals for sustainable development are also reflected in the company's operations in Poland.

By the end of 2016, Coca‑Cola HBC Polska will invest over 1 million Euro in Poland by implementing 26 projects aimed at saving energy and water use in production processes. The effects of the investment will positively affect the environment - they will reduce CO2 emissions by 1.6 thousand tons per year and total savings in water consumption by 158 thousand cubic metres. Investment plans will also be continued in 2017, and thanks to them, CO2 emissions will be reduced by 2 thousand tons per year, and in the case of water, it will be a total savings of 31 thousand cubic metres.

The goal of the company is to educate and involve all employees in environmental protection. An example of such a program is very popular with employees is the program of catching small environmental losses - Near Loss (which had been combined with the incentive system). From the beginning of its implementation, that is, from 2015, employees have reported as many as 915 ideas how to streamline a company's activities to minimize its negative impact on the environment.

Coca‑Cola HBC Poland was the first and only company in Poland that introduced PlantBottle®. The company was also the first beverage manufacturer in Poland using RPET, a raw material from recycled PET bottles for the production of new bottles. Its aluminum cans are 50% recyclable cans.

Coca‑Cola HBC Poland is a forerunner in introducing international standards in Poland. The plant in Tylicz near Krynica-Zdrój was the first in Poland to receive the European Water Management System Certificate according to the European Water Stewardship Guidelines (EWS). In May 2016, a production plant in Radzymin near Warsaw (the largest Coca‑Cola HBC facility in Poland) was certified and in 2017 a similar production plant in Staniątki near Krakow is going to pass the similar process.

The company maintains and improves environmental management systems, based on ISO 14001 guidelines, in all of its plants and warehouses.

Thanks to the co-organized and supported by Coca‑Cola HBC Poland programs and events, over 900 thousand Poles have been inspired and participated in all sorts of sports activities.

Every year, Coca‑Cola HBC Polska employees participate in a wide variety of community-based initiatives that they choose themselves in their communities. In 2015, 54 projects were attended by about 40% of employees, which is one of the highest levels of social involvement among all companies operating in Poland.

Coca‑Cola HBC Polska was classified in the Xth edition of the Corporate Social Responsibility Ranking published in Gazeta Prawna on 1st place in 2016 in the FMCG and 3rd place in the overall classification.

For more information on the Coca‑Cola HBC Poland Sustainability Policy, see the 2015 Corporate Social Responsibility Report, prepared in accordance with GRI G4 (core) standards and available under the link.

www.raportcsr-cchellenic.pl